Dauginet & Co

Advocaten

Victor Dauginet

Victor Dauginet

Victor Dauginet  is in 1986 aan een advocatenloopbaan begonnen na eerst meer dan 15 jaar in fiscale administraties gewerkt te hebben.  Hij kent dus erg goed het reilen en zeilen bij de fiscus. Er bestaat ook nog altijd een band van respect met de ambtenaren waarmee het kantoor frequent geconfronteerd wordt.  Ook al moet het er soms hard aan toe gaan.

Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om tot akkoorden te komen.  Vooral het ondernemerscliënteel, maar ook de particulieren hebben daar belang bij.  De bijna 30 jaar advocatuur heeft van hem een ervaren raadsman gemaakt die nog altijd erg dynamisch, maar toch wijzer dan ooit, beoordeelt en handelt in de zaken die aan het kantoor worden toevertrouwd.

Na grondige analyse van de feiten in het dossier, stuurt hij strategisch naar de beste oplossing.

Zijn academische achtergrond (vele jaren docent bij Fiscale Hogeschool en Antwerpse Universiteit), geeft scherpte aan zijn argumentatie en heeft hem ook de mogelijkheid gegeven vele jonge mensen op te leiden waardoor een aantal uitstekend opgeleide advocaten deel uitmaken van het kantoor.

In de ontelbare voordrachten die hij geeft en heeft gegeven weergalmt de werkelijke bekommernis voor rechtvaardigheid en rechtszekerheid.

Victor Dauginet is gerechtigd cassatieprocedures te voeren in fiscale zaken.

Hij publiceerde reeds onderstaande bijdragen in fiscale tijdschriften:

 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • DAUGINET, V., “De rechtsbescherming van belastingplichtige in de onderzoeksfase na de invoering van Una Via, Alabaster IFA 1938-2013, 2014, 339-370
 • DAUGINET, V., AMEYE, B., ” Rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel en goede trouw – Europeesrechtelijke doorwerking in de Belgische rechtsorde “, A.F.T. 2009, afl. 5, p.3-38;
 • DAUGINET, V., CROMMEN, M., ” Ondernemingsstrafrecht “, mijnwetboek.be, Knops Publishing 2008;
 • DAUGINET, V., LAMMENS, K., ” Fiscale informatie-uitwisseling tussen België en Zwitserland “, T.F.R. 2007, afl. 317, 179-188;
 • DAUGINET, V., ” Juridische benadering van ‘creatief boekhouden en jaarrekeningbeleid’ “, Ad Rem 2007, afl. 1, 44-50;
 • DAUGINET, V., ” Fiscale procedure : wat er mis is gegaan de voorbije 25 jaar “, Fiscoloog 2005, afl. 1000, 9-11;
 • DAUGINET, V., ” Bankgeheim behoeft vooral praktische benadering “, Juristenkrant 2004, afl. 82, 2 ;
 • DAUGINET, V., “De eenmalig bevrijdende aangifte “, A.F.T. 2004, afl. 3, 4-10;
 • DAUGINET, V., (eds), ” De eenmalig bevrijdende aangifte “, Kalmthout, Biblo, 2004, 256 p.;
 • DAUGINET, V., LOIX, Y., ” Over de schijnbaar moeilijke verzoening tussen de legaliteit en de rechtsbescherming tegen onbehoorlijk bestuur in de fiscaliteit. ” A.F.T. 2003, afl. 5, 234-246 ;
 • DAUGINET, V., ” Heeft de strafrechter altijd voorrang op de fiscale? “, Fiscoloog 2003, afl. 906, 7-8;
 • DAUGINET, V., (eds), ” De nieuwe fiscale procedure “, Kalmthout, Biblo,1999, 172 p.;
 • DAUGINET, V., ” Het strafdossier in het fiscaal geschil – Aspecten ” in X., Recht zonder omwegen, Larcier, Gent, 1999, 523 p.;
 • DAUGINET, V., ” B.T.W. -administratie krijgt bijna altijd meer dan zeven jaar tijd “, Fiscoloog 1999, afl. 694, 5-7;
 • DAUGINET, V., SPAGNOLI, K., ” Het administratief luik : inkomstenbelastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de provincie- en gemeentebelastingen, in X., De hervorming van de fiscale procedure, Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999 “, Antwerpen, Maklu, 1999, 362 p
 • DAUGINET, V., ” De B.T.W.- procedure na db hervming “, T.F.R. 1998, 137-138;
 • DAUGINET, V., COOPMAN, B., ” Beroepsgeheim en onrechtmatige bewijsverkrijging “, P&B 1997, 127 ;
 • DAUGINET, V., ” Nieuwe fiscale procedure : geen aardverschuivingen “, Fiscoloog 1997, afl. 602, 1-11;
 • DAUGINET, V., ” Wetsontwerp procedure : ook geschillenfase krijgt vorm “, Fiscoloog 1997, afl. 603, 1-3;
 • DAUGINET, V., ” Fiscale geschillenprocedure : spiegelen aan het Noorden “, A.F.T. 1997, 263-264;
 • DAUGINET, V., ” Wanneer is een bewijs ‘onrechtmatig’ verkregen ? “, Fiscoloog 1996, nr. 578, 5 ;
 • DAUGINET, V., ” Draagwijdte van het (Luxemburgse) bankgeheim “, Fiscoloog 1996, nr. 578, 3 ;
 • DAUGINET, V., ” Buitenlandse bankrekeningen : strijdig met zwijgrecht ? “, Fiscoloog 1996, nr. 594, 7-8;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” De bouwwaarden voor de toepassing van de B.T.W. “, in X., Fiscaal Praktijkboek 1992-93. Indirecte Belastingen. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1993, p. 460;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” Knevelarij “, A.F.T., 1992, 3-16;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” Verhuring van roerende en onroerende goederen en de B.T.W. “, in X., Fiscaal Praktijkboek 1991. Indirecte Belastingen. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1991, 248 p.;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” Controversen inzake onderzoeksmachten van de Administratie der directe belastingen “, A.F.T., 1990, 153-164;
 • DAUGINET, V., ” Aanwending door de Belgische overheid van fiscale inlichtingen uit Zwitserland – Het gebruik van het Europees rechtshulpverdrag “, T.F.R.-Fiskofoon, 1986, 81-89;
 • DAUGINET, V., “ De nieuwe antimisbruikbepaling van artikel 344, §1 wib en artikel 18, §2 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.” Fiscaal dreamteam compilatie 2013
 • DAUGINET, V., VERCAUTEREN V., “Aan de slag met de nieuwe antimisbruikbepaling”, Reeks ‘Fiscale Praktijkstudies’, nr. 37, 2012, 87-118
 • DAUGINET, V., “Het fiscale wacht niet meer op Godot [Fiscaal strafrecht], De wet voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, 2010, 35-47
 • DAUGINET, V., HAAGDORENS, P., “De afzonderlijke aanslag geheime commissielonen, Fiscaal praktijkboek 2009-2010. Directe belastingen, 2009, 35-98

 

 

BRUNO CARDOEN

BRUNO CARDOEN

Bruno Cardoen werd geboren op 24 november 1974 en studeerde in 1998 af als Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hij behaalde het diploma van Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen aan de Hogere Leergangen voor Fiscale Wetenschappen te Brussel in 1998.

In 1999 werd hij lid van de Brusselse balie, om in 2001 over te stappen naar de balie te Antwerpen en ons kantoor. In 2006 werd hij vennoot.

Bruno is gerechtigd cassatieprocedures te voeren in fiscale zaken.

Hij publiceerde de volgende bijdragen in fiscale tijdschriften:

 • CARDOEN, B., “Nederlandse testamenten met een beding van ouderlijke boedelverdeling”, Nieuwsbrief Successierechten, 1999, nr. 8, p. 5-8
 • CARDOEN, B. en DELBOO, M., “Geldigheid van handgiften met een ‘pacte adjoint’ “, Nieuwsbrief Successierechten, 1999, nr. 10, p. 6 – 14
 • CARDOEN, B., “Het nultarief in de Vlaamse successierechten”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, nr. 2, p. 6-8
 • CARDOEN, B., “Tergend en roekeloos geding in het kader van artikel 108 W. Succ.”, Nieuwsbrief successierechten, 2000 nr. 2, p. 4 – 5
 • CARDOEN, B. en NIJS, A., “Computeruitprints van buitenlandse bankrekeningen: akten van eigendom?”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, Nr. 2, p. 1 – 3
 • CARDOEN, B., “Over hoofdelijke schulden en (nogmaals) over het tegenbewijs in het kader van artikel 108 W. Succ., Nieuwsbrief Successierechten, 2000, nr. 3, p. 1-4
 • CARDOEN, B., “De tienjaarstermijn in het Nederlands successierecht”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, nr. 3, p. 4-7 en nr. 4, p. 1 -5
 • CARDOEN, B. en CLAES, S., noot onder Gent, 1 juni 1999, AFT, 2000, nr. 1, p. 54 – 57
 • CARDOEN, B., CLAES, S., “Overname van een verlieslatende vennootschap en abnormaal en goedgunstig voordeel, AFT 2000, p. 54 – 57
 • CARDOEN, B., “De verwerping van nalatenschap : verschillende vormen van verwerping – burgerrechtelijke en successierechtelijke gevolgen”, TFR, 2001, afl. 200, p. 403 – 415
 • CARDOEN, B., “Vlaamse Regering ‘interpreteert’ vrijstellingsvoorwaarden”, Fiscoloog 2002, afl. 829, p. 4 -7
 • CARDOEN, B., “Successierechten : circulaire bespreekt uitbreiding gunsttarief voor stiefkinderen”, Fiscale actualiteit 2002, afl. 43, p. 4 – 7
 • CARDOEN, B., “Internationale nalatenschappen : internationaal-privaatrechtelijke en successierechtelijke analyse, T. Not. 2002, deel 1: afl. 11, p. 651 – 672, deel 2: afl. 12, p. 715 – 734
 • CARDOEN, B., “Nederlands tienjaarstermijn in successierechten veroordeeld, Successierechten 2003, afl. 4, p. 3 – 7
 • CARDOEN, B., “Condamnation de fiction de résidence de dix ans dans les droits de succession néerlandais“, Droits de succession 2003, afl. 4, p. 4 – 8
 • CARDOEN, B., “Tak 23-contracten” : niet altijd levensverzekeringen?”, Fiscoloog 2003, afl. 904, p. 1‑4
 • CARDOEN, B., “Complexe structuren staan vrijstelling van artikel 60bis W. Succ. niet in de weg, Successierechten 2004, afl. 7, p. 5 – 8
 • CARDOEN, B., “Het fideïcimmis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen, NotFisc. M., 2004, afl. 9, p. 223 – 233
 • CARDOEN, B., “Registratierechten : ook Brussel verlaagt schenkingsrechten voor roerende goederen”, Fiscale actualiteit 2005, afl. 10, p. 4 – 7
 • CARDOEN, B., “Schenkingen goederen : Heeft de nieuwe fictiebepaling een beperkt toepassingsgebied”, Fiscale actualiteit 2005, afl. 15, p. 12 – 15
 • CARDOEN, B., “Nieuwe fictiebepaling : slechts van toepassing op welbepaalde schenkingsakten”, Fiscale Actualiteit 2005, afl. 34, p. 8 – 10
 • CARDOEN, B., “Bezint eer ge begint : over het belang van de afdoende motivering van het dwangbevel”, TEP 2006, afl. 2, p. 120 – 144
 • CARDOEN, B., “Administratie moet het bestaan van een schenking aantonen bij toepassing van art. 7 W. Succ., Successierechten 2005, afl. 1, p. 4 – 11
 • CARDOEN, B., “Heffing van successierechten bij legaten onder voorwaarden en modaliteiten”, Rechtsleer – Bijdrage in Fiscaal Praktijkboek 2006 – 2007, Indirecte belastingen 2008, p. 299 – 329
 • CARDOEN, B., “Teruggave beurstaks aanleiding voor indiciair onderzoek, Fiscoloog 2007, afl. 1087, p. 1 – 3
 • CARDOEN, B., “Aangifte van nalatenschap vormt niet noodzakelijk een definitieve heffingstitel”, Successierechten 2007, afl. 8, p 1 – 7
 • CARDOEN, B., “Vlaams Gewest vervangt tewerkstelling door uitbetaling loonlasten”, Fiscoloog 2008, afl. 1099, p. 1 -4
 • CARDOEN, B., “Slechts hoogste recht op wederzijdse schenking tussen echtgenoten”, Fiscoloog 2009, afl. 1171, p. 3 – 4
 • CARDOEN, B., “Wederzijdse schenking: overschrijving binnen dezelfde bank”, Fiscoloog 2010, afl. 1205, p. 10 -11
 • COOPMAN, B., BEHEYDT, B., GOVERS, M., BORGER, F., CARDOEN, B., “Verkrijging onder kosteloze titel [van een onroerend goed], Rechtsleer – Bijdrage in Het onroerend goed in de praktijk, 2011, p. VIII.B.6-1 – VIII.B.6-33
 • CARDOEN, B., “Overdracht familiebedrijven: gunstregelingen in nieuw kleedje”, Fiscoloog 2012, afl. 1280, p. 5 – 11
 • CARDOEN, B., “Kruis over verschillende optimalisatieconstructies”, Fiscoloog 2012, afl. 1304, p. 5 – 9
 • CARDOEN, B., “Overdracht familiebedrijven : administratieve commentaar”, Fiscoloog 2012, afl. 1307, p. 8 -12
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en schenking : fiscus begraaft de strijdbijl niet”, Fiscoloog 2013, afl. 1339, p. 4 -6
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en schenking : fiscus moet huiswerk overdoen”, Fiscoloog 2013, afl. 1341, p. 3 – 4
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en voorafgaande schenking : fiscus neemt gas terug”, Fiscoloog 2013, afl. 1348, p. 6 – 8
 • CARDOEN, B., “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?, Fiscoloog 2014, afl. 1376, p. 3 – 5
 • CARDOEN, B., “Afstand onverdeelde delen aan vennoot: verkooprecht?”, Fiscoloog 2014, afl. 1400, p. 1 -2
 • CARDOEN, B., “Recht van opstal op ‘bestaande’ gebouwen : geen verkooprecht”, Fiscoloog 2015, afl. 1417, p. 7 – 8
 • CARDOEN, B., “Toebedeling van onroerend goed na ‘geruisloze fusie’: verkooprecht?”, Fiscoloog 2015, afl. 1420, p. 5 – 8
 • CARDOEN, B., “ ‘Omgekeerd’ duo-legaat : wat als het legaat slechts ‘bepaalbaar’ is?”, Fiscoloog 2015, afl. 1432, p. 7 – 9
 • CARDOEN, B. en DILLEN, C., “Vlaamse erfbelasting: toepassingsgebied van de fictiebepalingen gevoelig uitgebreid”, in MAES, L. DE CNIJF, H. en DE BROECK, L., Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters 2015-16, 231-260.

 

 

VINCENT VERCAUTEREN

VINCENT VERCAUTEREN

Vincent Vercauteren studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de KU Leuven. In 2010 behaalde hij een Master complémentaire en droit fiscal aan de ULB.

Vincent is sinds 2010 ingeschreven aan de Antwerpse balie en verbonden aan het kantoor.

In 2012 won hij de pleitwedstrijd Ridder René Victor, jaarlijks ingericht door de Vlaamse Conferentie bij de Antwerpse balie.

Van maart 2011 t.e.m. augustus 2013 was hij praktijkassistent (10%) aan het Instituut voor Europees recht van de KU Leuven.

In mei 2014 behaalde Vincent een LL.M. (Master of Laws) in International Taxation aan Georgetown University School of Law (DC, USA).

Vanaf 1 oktober 2014 is hij tevens als praktijkassistent (20%) verbonden aan de Master-na-masteropleiding in het fiscaal recht van de UAntwerpen.

Vincent werd vennoot in 2015.

Sinds 14 januari 2016 is Vincent houder van het “Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken”. Thans is Vincent gerechtigd cassatieprocedures te voeren zowel in fiscale als in strafzaken.

Hij spreekt regelmatig op seminaries en publiceert geregeld over fiscale onderwerpen.

 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw”, in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, noot onder Rb. West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 6 mei 2015, TFR 2015, nr. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • V. VERCAUTEREN, m.m.v. K. VAN MELKEBEEK, “Het glazen plafond bij plaatsvervulling in de zijlijn”, noot onder Gent 10 februari 2015, TFR 2015, nr. 484, 593-595.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Fiscale huiszoekingen”, TFR 2014, nr. 453-454, 76-87.
 • V. VERCAUTEREN, “Europa plaatst België voor het blok: vrijstelling voor spaarboekjes uitbreiden of afschaffen?”, Fisc. Act. 2013, nr. 23, 4-8.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Aan de slag met de nieuwe antimisbruikbepaling”, in De nieuwe antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2013, 87-118.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: game, set, match?”, Int. Fisc. Act. 2013, nr. 7, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: spitsroeden lopen in Europa”, Int. Fisc. Act. 2012, nr. 9, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Bachmann. De dag waarop het Belgisch fiscaal stelsel samenhangend werd bevonden”, in Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap, Mechelen, Kluwer, 2012, 71-79.

 

CHRISTOPHE DILLEN

CHRISTOPHE DILLEN

Christophe Dillen werd in 2011 Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Een gedeelte van zijn masteropleiding genoot hij aan de Université de Neuchâtel te Zwitserland. Vervolgens behaalde hij in 2012 een Master na Master in het Fiscaal Recht aan de Universiteit te Antwerpen.

Sinds 2012 is Christophe ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en vervoegde hij Dauginet Advocaten.

Sinds 14 januari 2016 is Christophe houder van het “Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken”. Thans is Christophe gerechtigd cassatieprocedures te voeren zowel in fiscale als in strafzaken.

Hij is geregeld spreker op seminaries en publiceerde reeds onderstaande bijdragen in fiscale tijdschriften:

 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw”, in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • C. DILLEN en A. ENGELS, “De sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Cassatie”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 18, 1-2.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • B. CARDOEN en C. DILLEN, “Vlaamse erfbelasting: toepassingsgebied van de fictiebepalingen gevoelig uitgebreid”, in MAES, L. DE CNIJF, H. en DE BROECK, L., Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters 2015-16, 231-260.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, noot onder Rb. West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 6 mei 2015, TFR 2015, nr. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • C. DILLEN, “Door onbezoldigde bedrijfsleider gebruikt onroerend goed niet in de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal”, Acc.&Fisc. 2015, afl. 9, 5-7.
 • C. DILLEN, “Sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Beroep”, Fisc.Act. 2014, afl. 7, 8-10.
 • C. DILLEN, “Wat bij liquidatie in de sperperiode?”, Fisc.Act. 2013, afl. 41, 1-2.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “De Circulaire NR. CI.RH.233/629.295 dd. 1 oktober 2013: een poging tot verduidelijking”, T.Not. 2013, afl. 10, 511-514.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “De Programmawet van 28 juni 2013, schijn bedriegt: de verlaagde roerende voorheffing voor KMO-aandelen en de overgangsregeling voor liquidatieboni”, T.Not. 2013, afl. 9, 475-492.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “Professioneel afgesloten schuldsaldoverzekering: aftrekbaar als beroepskost of enkel recht op een belastingvermindering?”, TFR 2013, afl. 442, 437-440.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “Verhuur cliënteel: andermaal simulatie”, T.Not. 2013, afl. 6, 376-382.
Evelien D’Hauwe

Evelien D’Hauwe

Evelien D’Hauwe studeerde in 2013 af als Master in de rechten aan de KU Leuven. Zij genoot een deel van haar masteropleiding aan de Universiteit van Turku (Finland). In 2014 behaalde zij de Master complémentaire en droit fiscal aan de ULB.

In het najaar van 2014 volgde ze “Income tax planning for individuals” en “Corporate taxation” aan NYU School of Professional Studies en in het voorjaar van 2015 liep zij enkele maanden stage bij het advocatenkantoor Mitchell, Silberberg & Knupp LLP in New York.

Evelien vervoegde in 2015 Dauginet Advocaten en is sindsdien ook ingeschreven aan de balie te Antwerpen.

Evelien is gerechtigd cassatieprocedures te voeren in fiscale zaken.

 • J. KEUSTERMANS, P. BLOMME en E. D’HAUWE, “Auteursrechten en inkomstenbelastingen. Beschouwingen vanuit de auteursrechtpraktijk”, TFR 2016, nr. 494, 62.
Marouschka Gunzburg

Marouschka Gunzburg

Marouschka Gunzburg studeerde in 2014 af als Master in de rechten (major ondernemingsrecht – minor fiscaal recht) aan de Universiteit van Antwerpen. In 2015 behaalde zij een Master na Master in het fiscaal recht, eveneens aan de Universiteit van Antwerpen.

Tijdens haar studies heeft zij ervaring opgedaan bij advocatenkantoren in Kaapstad en New York.

Sinds september 2015 is zij ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en vervoegde zij Dauginet Advocaten.

Marouschka is gerechtigd cassatieprocedures te voeren in fiscale zaken.

 • M. GUNZBURG, “Due process for those maligned in UN reports”, Journal of the Section of Litigation of the American Bar Association 2015, Vol. 42, No. 1.

Secretariaat

GINA LAMBIN

GINA LAMBIN

Administratief medewerkster.

JESSICA MARINUS

JESSICA MARINUS

Facturatie.

ANN VAN DEN BERGH

ANN VAN DEN BERGH

Administratief medewerkster.