Dauginet & Co

Bijzondere liquidatiereserve: antwoord van de minister zorgt voor onrust

De Minister van Financiën verduidelijkte recent welke “winst” in de bijzondere liquidatiereserve kan worden overgebracht. De Programmawet van 10 augustus 2015 breidde het toepassingsgebied van de liquidatiereserve uit tot de boekhoudkundige winst na belasting die werd verwezenlijkt in het boekjaar verbonden met aanslagjaar 2013 en/of 2014. De voorwaarden voor het aanleggen zijn opgenomen in artikel 541 WIB.

Artikel 541 WIB beperkt dit bedrag tot dat van de boekhoudkundige winst na belasting van de boekjaren 2012 en/of 2013 voor zover deze nog steeds in de reserves geboekt is bij het begin van het boekjaar waarin de bijzondere aanslag wordt betaald.

In de voorbereidende werkzaamheden bij de wet werd uitdrukkelijk voorzien dat het hier gaat om de winst die voor de betreffende boekjaren vermeld werd onder code 9905: “te bestemmen winst van het boekjaar”. Er werd hierbij niet verduidelijkt of er winst mocht uitgekeerd zijn.  De Minister verwijst naar de doelstelling van de invoering van de bijzondere liquidatiereserve, met name het retroactief toepassen van de liquidatiereserve voor de winsten uit boekjaren 2012 en/of 2013.  Hieruit leidt hij af dat de winsten van het boekjaar verbonden aan het aanslagjaar 2013 respectievelijk aanslagjaar 2014, die bij de resultaatsverwerking van dat jaar werden uitgekeerd, nooit in aanmerking kunnen komen voor de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve.

De Minister laat nog een optie open voor die vennootschappen die winsten uit vroegere boekjaren hebben overgedragen (via boeking op een 14 rekening).

Het nu door de Minister ingenomen standpunt zal ongetwijfeld aanleiding geven tot problemen die echter pas tot uiting zullen komen bij de aanwending van de bijzondere liquidatiereserve, door uitkering of effectieve liquidatie. Het is immers maar op dat ogenblik dat de fiscale administratie zich zal verzetten tegen de “voordelige” uitkering.

De vraag rijst of de vennootschap die een heffing doorstortte nog iets kan ondernemen. Peter Van Eysendeyk geeft hierop een antwoord in zijn artikel.  Ook raakt hij een tweede onzeker aspect aan: hoe moet de bijzondere liquidatiereserve worden bepaald wanneer de vennootschap er ook voor opteerde haar historische reserves vast te klikken, de zgn. dividend clawback.

Meer Nieuws

Auteursrechten en in...

Auteursrechten en inkomstenbelastingen &...

Op basis van de wet van 16 juli 2008 zijn inkomsten uit auteursrechten onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een gunstig fiscaal regime. Deze we...

Bijzondere liquidati...

Bijzondere liquidatiereserve: antwoord v...

De Minister van Financiën verduidelijkte recent welke “winst” in de bijzondere liquidatiereserve kan worden overgebracht. De Programmawet van 10 ...

Onrechtmatig verkreg...

Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van J...

Op 17 december 2015 heeft het Hof van Justitie – op aangeven van de Belgische Advocaat-Generaal Melchior Wathelet in diens conclusie – een arrest ...