Dauginet & Co

11 Belasting van niet-inwoners

Bepaalde inkomsten van Belgische oorsprong, verkregen door personen die fiscaal geen rijksinwoner zijn van het Koninkrijk België, zijn onderworpen aan de belasting van niet-inwoners (BNI). Het betreft o.m. inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen; winsten opgebracht door middel van in België gelegen inrichtingen van buitenlandse ondernemingen; roerende inkomsten, bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen van Belgische oorsprong.

De BNI in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing uit in het buitenland, waar de niet-rijksinwoner zijn verblijfplaats heeft. Echter, indien België een overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingheffing heeft gesloten met de woonstaat, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong enkel in België belast worden als deze overeenkomst dit toelaat. Doorgaans wordt de Belgische bronheffing in dat geval verrekend in de woonstaat, of worden de Belgische inkomsten in het buitenland volledig vrijgesteld van belasting.