Dauginet & Co

6 Internationaal en Europees fiscaal recht

In het kader van internationale betrekkingen komen landen tot afspraken om te vermijden dat twee landen belasting heffen op hetzelfde inkomen. Afspraken worden gemaakt tussen het land waar de verkrijger van een inkomen woont (de woonstaat) en het land waar het inkomen vandaan komt (de bronstaat). Dat gebeurt op grond van een internationaal vastgelegde standaard, met name het OESO-modelverdrag tot vermijding van dubbele belasting. Een netwerk van bilaterale dubbelbelastingverdragen moet vermijden dat personen die in Belgiƫ wonen maar elders werken of elders inkomsten genieten, tweemaal belasting betalen op hetzelfde inkomen (van welke aard ook: roerend, onroerend, beroeps- of divers inkomen, vennootschapswinst, etc.).

Daarnaast oefent ook het recht van de Europese Unie een belangrijke invloed uit op de Belgische belastingwetgeving. Enerzijds is de Belgische fiscale wetgever gehouden tot respect voor de Europese fundamentele vrijheden (de vrije vestiging van ondernemingen, het vrije kapitaalverkeer, het vrije verkeer van personen en het vrije verkeer van goederen en diensten) in grensoverschrijdende situaties. Anderzijds zijn een aantal indirecte belastingen, zoals douane- en accijnsrechten en de belasting over de toegevoegde waarde (btw), op Europese leest geschoeid. De Europese wetgeving en rechtspraak, die voorrang genieten op de nationale wetgeving en rechtspraak, geven in deze een duidelijke richting aan.