Dauginet & Co

13 Rulings

Een ruling of voorafgaande beslissing is een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifiek voorgenomen verrichting,  situatie of project, die op fiscaal vlak nog geen uitwerking hebben gehad (lees: nog niet verwerkt werden in een belastingaangifte). De aanvraag kan zowel betrekking hebben op professionele als op privéaangelegenheden.

Een ruling geldt in principe voor 5 jaar en geeft rechtszekerheid aan de aanvrager want bindt alle diensten van de FOD Financiën; m.a.w., alle geledingen van de FOD Financiën dienen deze ruling te respecteren.

Teneinde een idee te krijgen van de slaagkansen van een rulingaanvraag wordt in eerste instantie vaak een prefilingprocedure opgestart bij de Rulingcommissie, dewelke gekenmerkt wordt door discretie.

Vanaf 15 september 2015 kan men ook bij de Vlaamse Belastingdienst een ruling aanvragen voor materies die onder de Vlaamse bevoegdheid vallen (zoals de toepassing van registratie- en erfbelasting op voorgenomen handelingen). Voor zaken die deels onder de Vlaamse en deels onder de federale bevoegdheid vallen, zal de Vlaamse Administratie een bindend advies overmaken aan de federale rulingcommissie, die de ruling vervolgens bezorgt aan de aanvrager.

Inzake een aantal materies zijn noch de federale rulingcommissie, noch de Vlaamse belastingdienst gemachtigd om een ruling af te leveren, zoals o.m. omtrent de belastingtarieven en de berekening van de belastingen alsook omtrent de bepalingen die sancties, boetes en belastingverhogingen voorzien.