Dauginet & Co

Info

Algemene voorwaarden

 1. De bv cvba Dauginet, hierna “Dauginet”, levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dauginet, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten van Dauginet. Dauginet wijst onder haar vennoten een behandelend vennoot aan.

 3. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Dauginet verstrekte informatie.

 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 5. Dauginet rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven. De uurtarieven kunnen kosteloos worden opgevraagd. Dauginet kan halfjaarlijks het uurtarief algemeen of voor bepaalde advocaten aanpassen.
  Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Er worden geen algemene administratieve kosten in rekening gebracht. Specifieke kosten of uitzonderlijke adminsitratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.
 6. Dauginet is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Dauginet rekent haar diensten periodiek in ereloonstaten aan. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.
  Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn contant betaalbaar.
  Bij wanbetaling kan Dauginet haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.
 7. De cliënt en Dauginet kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat die evenwel afdoen aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
 8. Elke aan Dauginet gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om beroep te doen op de diensten van derden of om andere deskundigen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden of andere deskundigen namens de cliënt te aanvaarden. Dauginet is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten en erelonen aan Dauginet dan wel aan de cliënt aanrekent.
 9. Een eventuele beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dauginet wordt uitbetaald. Dauginet is onderschrijver van de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten te Antwerpen en onderschrijft daarnaast bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Een overzicht van de afgesloten verzekeringspolissen kan schriftelijk worden opgevraagd. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan Dauginet met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 EUR.
 10. Alle elektronische communciate uitgaand van Dauginet is louter indicatief en kan generlei wijze de aansprakelijkheid van Dauginet in het gedrang brengen, behoudens bijlagen in PDF-formaat, door een vennoot ondertekend.
  Dauginet doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.
  Dauginet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van Dauginet.
 11. Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. Vrije vertalingen zijn inde Franse en de Engelse taal beschikbaar.
  De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen.