Dauginet & Co

Wet fiscale en sociale regularisatie: van kracht vanaf 1 augustus 2016

 

  1. Algemeen

Op 20 juli 2016 werd het wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie definitief aangenomen in het parlement. De wet werd gepubliceerd op 29 juli 2016 en is van kracht vanaf 1 augustus 2016.

Het uitgangspunt blijft dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon niet-aangegeven inkomsten en btw-handelingen kan aangeven bij het Contactpunt Regularisaties (CPR). De regularisatieheffing zal naderhand worden berekend aan de hand van de oorspronkelijk te betalen belastingen, vermeerderd met 20%. Daarnaast kunnen ook de fiscaal verjaarde kapitalen geregulariseerd worden tegen een geëigende heffing van 36%.

  1. Concreet

De verhoging, bovenop de verschuldigde belasting, bedraagt 20% bij regularisaties die ingediend worden in 2016. Deze verhoging stijgt van 2017 tot 2020 van 22% naar 25%. Deze toenames betreffen procentpunten en geen proportionele verhogingen. Vb.: een verschuldigde roerende voorheffing van 15% wordt in 2016 opgetrokken tot 35%.

De heffing van 36% voor fiscaal verjaard kapitaal (spontane aangifte in 2016) zal van 2017 tot 2020 stijgen van 37% naar 40%.

Zullen kunnen worden geregulariseerd, de bedragen “wanneer het gaat om een federale belasting of een gewestelijke belasting waarvoor de federale overheid de dienst verzekert en waarvoor een samenwerkingsakkoord is afgesloten” (art. 11, lid 3 en 5; eigen onderlijning). Wat het Vlaamse Gewest betreft, zal er bijgevolg niet kunnen worden geregulariseerd inzake erfbelasting of registratiebelasting zonder samenwerkingsakkoord, daar voor die belastingen sinds 2015 ‘de dienst’ verzekerd wordt door de Vlaamse Belastingdienst. Er wordt verwacht dat een Vlaams-federaal samenwerkingsakkoord slechts een kwestie van tijd is, terwijl voor het Brussels-Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest vooralsnog geen akkoord in het verschiet ligt.

Op de aangever rust een actieve bewijslast. Zo moet de aangever middels schriftelijk bewijs, desgevallend aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen, aantonen dat inkomsten hun normale belastingregime hebben ondergaan, wil de aangever deze inkomsten van regularisatie vrijstellen. De inkomsten, dan wel het gedeelte waarvan de aangever niet kan aantonen dat ze hun normale belastingregime hebben ondergaan, moeten worden geregulariseerd.

Daarbij is het evenwel niet duidelijk van welke vermogensbestanddelen de aangever moet aantonen dat ze hun normale belastingregime hebben ondergaan. Artikel 7, lid 4 van het ontwerp, dat het voorwerp van de regularisatieaangifte afbakent, stelt dat “[d]e regularisatieaangifte […] samen met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, alsook van de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode waarin deze zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen, moet worden ingediend”. De fiscale regularisatie is dus alleszins afgebakend door de limitatieve lijst van de “voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen”. Van andere vermogensbestanddelen, die niet het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte, hoeft men dus niet het bewijs te leveren dat deze hun normale belastingregime hebben ondergaan.

  1. Conclusie

Voor de dossiers die geen aanleiding geven tot de heffing van registratie- en/of erfbelasting kan men nu reeds regularisatieaangifte doen. De nakende verhoging van de tarieven vanaf 1 januari 2017 vormt een incentive om snel werk te maken van een voorgenomen regularisatie. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met ons kantoor teneinde uw rechtspositie te bepalen alvorens de stap naar het Contactpunt Regularisaties te zetten.

 

Meer Nieuws

Auteursrechten en in...

Auteursrechten en inkomstenbelastingen &...

Op basis van de wet van 16 juli 2008 zijn inkomsten uit auteursrechten onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een gunstig fiscaal regime. Deze we...

Bijzondere liquidati...

Bijzondere liquidatiereserve: antwoord v...

De Minister van Financiën verduidelijkte recent welke “winst” in de bijzondere liquidatiereserve kan worden overgebracht. De Programmawet van 10 ...

Onrechtmatig verkreg...

Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van J...

Op 17 december 2015 heeft het Hof van Justitie – op aangeven van de Belgische Advocaat-Generaal Melchior Wathelet in diens conclusie – een arrest ...